Geri Git

SATICI İŞ ORTAKLIĞI ve İLAN SÖZLEŞMESİ
1.    TARAFLAR 
 
1.1.    İşbu satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi İhsan Alyanak Mah. 5005 Sokak No:5 Karabağlar/İzmir adresinde bulunan Biipoşet.com ile merkezi …………………………………….…………………………………………………….                              
…………..………………………………………………………….........…………………………………………………………… ("Satıcı") arasında akdedilmiştir. 
1.2.    BİİPOŞET.COM ve Satıcı işbu Sözleşme  ‘de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır. 
 
2.    SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI 
 
2.1.    BİİPOŞET.COM, www.biipoşet.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil web sitesini işletmekte olup; tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. BİİPOŞET.COM, Web sitesi ‘nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır. 
2.2.    İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, BİİPOŞET.COM tarafından yönetilmekte olan www.biipoşet.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağaza’dan satış yapmak, BİİPOŞET.COM ise Satıcı ‘nın Üyelik  Kayıt karşılığında, sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir. 
2.3.    İşbu Sözleşme’nin amacını, Web sitesi üzerinde BİİPOŞET.COM ya da BİİPOŞET.COM ‘ın belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler  ‘den, Satıcılar ‘ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar ‘ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. 
2.4.    Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, BİİPOŞET.COM tarafından Satıcı ’ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme ‘nın kapsamına girmemektedir; BİİPOŞET.COM işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı ‘ya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza ‘nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağaza’dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır. 
3.    TANIMLAR
 
Alıcı:
BİİPOŞET.COM ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Satıcı tarafından Web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.
 
Hizmet: 
Alıcı ve Satıcılar ‘ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla BİİPOŞET.COM tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Web sitesi ‘nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.
 
Kullanıcı: 
Web Sitesi’ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.
 
Sanal Mağaza: 
BİİPOŞET.COM ‘ın Web sitesi üzerinde BİİPOŞET.COM prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar ‘ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.
 
Satıcı: 
BİİPOŞET.COM ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Web Sitesi’ne üye olan ve Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.
 
Satıcı Mağazası: 
Satıcı ‘nın, BİİPOŞET.COM tarafından Web sitesi ‘nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler  ‘den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.
 
Web sitesi: 
Mülkiyeti BİİPOŞET.COM ‘a ait olan ve BİİPOŞET.COM ‘un işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.biipoşet.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

 
4.    SATICI ‘NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
4.1.    Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1  ‘de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi” ‘nde yer alan belgeleri; işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Mağazası ‘na yüklenmesini tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, BİİPOŞET.COM ‘ın Satıcı ‘nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Web sitesi ‘nde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem BİİPOŞET.COM nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.
 
4.2.    Satıcı, Satıcı ‘ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, BİİPOŞET.COM ‘ye bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.


 
4.3.    Satıcı, Web Sitesi’ne üye olduğu esnada Web sitesi ‘nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza ’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı ‘nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı ‘nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.
 
4.4.    Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Web sitesi ‘nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için BİİPOŞET.COM ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
4.5.    Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Web sitesi ‘nde ve Sanal Mağaza ’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Web Sitesi’ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5  ‘ınin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Web sitesi ‘nde ve Sanal Mağaza ‘da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve BİİPOŞET.COM ‘a karşı sorumludur.
 
4.6.    Satıcı EK-4’te bulunan "Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme ‘nın esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.
 
4.7.    Satıcı, Web Sitesi’ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası ‘nın www.biipoşet.com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bila bedel BİİPOŞET.COM ‘ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.
 

 

4.8.    Satıcı, kendisiyle Web sitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ı Web sitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik edebilir ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de kabul edebilir. Satıcı, hiçbir surette BİİPOŞET.COM kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.
 
4.9.    BİİPOŞET.COM, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için fotoğraf stüdyosu hizmetlerinden faydalanma imkânı sunabilecektir. Bu hizmetin sunulması tamamen BİİPOŞET.COM ‘ın takdirindedir. Satıcı; işbu stüdyo hizmetlerinden faydalanması halinde, stüdyo kullanımına dair prosedür gereğince BİİPOŞET.COM veya ilgili stüdyo tarafından talep edilmesi muhtemel bilgi ve belgeleri BİİPOŞET.COM ‘ye veya stüdyoya sunacaktır.
 
4.10.    Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli www.biipoşet.com havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı’ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme www.biipoşet.com havuz hesabından Satıcı ‘nın hesabına aktarılır. Satıcı, Web sitesi ‘nde Ödeme Koruma Sistemi’ne ilişkin tüm hüküm ve şartlarına erişim sağlayabileceğini ve bunları anladığını kabul eder ve BİİPOŞET.COM ’ı söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.
 
5.    BİİPOŞET.COM’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
5.1.    BİİPOŞET.COM, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. BİİPOŞET.COM, bu bilgileri Hizmetler ‘ın tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin BİİPOŞET.COM tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.
 
5.2.    BİİPOŞET.COM, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de BİİPOŞET.COM ‘ın, Satıcı tarafından Web sitesi ‘nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. BİİPOŞET.COM, Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. BİİPOŞET.COM ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dâhil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.
 
5.3.    BİİPOŞET.COM ‘ın Satıcı ‘nın Web sitesi ‘nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda, Satıcı her ne isim altında olursa olsun BİİPOŞET.COM  ‘den herhangi bir tazminat talep edemez. 

 
6.    MALİ HUSUSLAR
 
6.1.    Satıcı, işbu Sözleşme  ‘de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler  ‘den faydalanabilecek ve Web sitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. 
 
6.2.    Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.
 
6.3.    İşbu Sözleşme ‘nın Madde 7.5’i uyarınca, BİİPOŞET.COM, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı ‘nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı ’dan bizzat tahsil edebilir.


 
 

7.    SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT
 
7.1.    İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.
 
7.2.    Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme ’yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin BİİPOŞET.COM tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar BİİPOŞET.COM tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar ‘ın ilişkisini etkileyecek; Satıcı ‘nın Sanal Mağaza ’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.
 
7.3.    Taraflar ’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, iflas anlaşması teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
 
7.4.    Taraflar işbu Sözleşme’nin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde BİİPOŞET.COM ‘ın Sözleşme ’yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında BİİPOŞET.COM Sözleşme ’yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde BİİPOŞET.COM Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı ‘nın, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.
 
7.5.    Satıcı, işbu Sözleşme’nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Satıcı Mağazası ‘nda ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle BİİPOŞET.COM ‘ın doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini BİİPOŞET.COM ‘ın herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, BİİPOŞET.COM ‘ın söz konusu hakkını kullanması BİİPOŞET.COM ‘ın Sözleşme ’yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve BİİPOŞET.COM Sözleşme ‘yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.
 
7.6.    Satıcı, BİİPOŞET.COM aleyhine dava, tüketici şikâyeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde BİİPOŞET.COM ‘ın kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde BİİPOŞET.COM ‘a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı ‘ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı ‘ya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, BİİPOŞET.COM ‘a herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, BİİPOŞET.COM ‘ın Satıcı ‘nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağaza ‘da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar ‘ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, BİİPOŞET.COM, Satıcı ‘nın www.biipoşet.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı ‘ya haber vermeksizin bloke edebilir.

 
8.    SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER
 
8.1.    Satıcı, işbu Sözleşme ‘yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme ‘ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. BİİPOŞET.COM gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, BİİPOŞET.COM belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere Sözleşme ‘ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

8.2.    Söz konusu Sözleşme değişiklikleri BİİPOŞET.COM tarafından 

(i)    Satıcı ‘nın BİİPOŞET.COM ‘ye Web Sitesi’ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, 
(ii)    Satıcı Mağazası (https://www.biipoşet.com/) ekranında duyurulması veya 
(iii)    Web sitesi ‘nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme ‘nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 
8.3.    Şüpheye mahal vermemek adına, BİİPOŞET.COM Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği, yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı ‘ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Web sitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler ‘in ve BİİPOŞET.COM tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler BİİPOŞET.COM tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. BİİPOŞET.COM tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Web sitesi ‘nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

8.4.    Satıcı, BİİPOŞET.COM tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin BİİPOŞET.COM ‘ın Web sitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dâhil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür. 

8.5.    Taraflar, Satıcı ‘nın Web Sitesi’ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı ‘nın Web Sitesi’ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı ‘nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcı ‘nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf ’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.
 
8.6.    Karşı Taraf ‘ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme  ‘den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 8.5 ’i uygulanacaktır.
 

9.    GİZLİLİK
 
9.1.    Taraflar ‘ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.
 
9.2.    Taraflar, Gizli Bilgiler ’i gizli tutacak ve alıcı Taraf ‘ın, ifşa eden Taraf ‘ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. BİİPOŞET.COM ‘ın Gizli Bilgiler ’i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar ‘ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar ’a iletebilme hakkı saklıdır.
 
10.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 
10.1.    www.biipoşet.com markası ve logosu, www.biipoşet.com mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak BİİPOŞET.COM tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile BİİPOŞET.COM ‘ın mülkiyetindedir. Satıcı, BİİPOŞET.COM ‘ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını, BİİPOŞET.COM ‘ın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, www.biipoşet.com mobil uygulamasının ve Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
 
10.2.    Satıcı, www.biipoşet.com mobil uygulaması ve Web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde BİİPOŞET.COM ‘ın ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. BİİPOŞET.COM, üçüncü kişilerin veya BİİPOŞET.COM ‘ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı ‘nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.5 ’inin uygulanacağını kabul eder.
 
10.3.    BİİPOŞET.COM, Web sitesi ve www.biipoşet.com mobil uygulaması üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir. Bu nedenle, gerek Web sitesi gerekse www.biipoşet.com mobil uygulaması üzerindeki sahte ürünler ve diğer her türlü marka ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin bir uzlaşma mekanizması yaratabilmek ve Satıcılar ‘ının yargı makamları önünde yaşayabileceği sorunları en aza indirgeyebilmek adına bir Marka Koruma Merkezi (“Merkez”) oluşturmuştur. Merkez, Web sitesi üzerinden markasının veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikâyetlerini kabul ederek, bu şikâyetleri inceleyecektir. Şikâyeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına Satıcı ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu Satıcı ‘nın bilgilerini şikâyet sahibine iletebilecektir. BİİPOŞET.COM ‘ın incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu Merkez ‘ın amacı Web sitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri mülkiyet ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Merkez, BİİPOŞET.COM ‘ın söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.

11.    MÜCBİR SEBEP
 
11.1.    Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dâhil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar ’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar ’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme  ‘den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf ’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep ’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep ‘ın sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.
 
11.2.    Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.
 
12.    UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
 
12.1.    İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
 
12.2.    İşbu Sözleşme  ‘den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri ‘nın münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 
13.    MUHTELİF HÜKÜMLER
 
13.1.    Delil sözleşmesi. Satıcı, işbu Sözleşme  ‘den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar ‘ın resmi defter ve ticari kayıtları ile BİİPOŞET.COM ‘ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 
13.2.    Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.
 
13.3.    Sözleşme’nin Bütünlüğü. İşbu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme ’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.
 
13.4.    Bölünebilirlik. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 
13.5.    Sözleşme’nin Devri. Satıcı, BİİPOŞET.COM ‘ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme  ‘deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 
13.6.    Tadil ve Feragat. Taraflardan birinin Sözleşme  ‘de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

13 (on üç) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar ’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.
 

 

EKLER:
EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi 
EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi     
EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları 
EK-4: Satış İlan ve Koşulları     

EK-1
Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi 

Sermaye şirketi iseniz:
1.    Vergi levhası fotokopisi 
2.    Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi 
3.    İmza sirküleri fotokopisi     
4.    İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı 
 
Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:
1.    Ortaklık sözleşmesi     
2.    Nüfus cüzdanı fotokopisi 
3.    Faaliyet belgesi     
4.    İmza sirküleri     
5.    Vergi levhası 
 
BİİPOŞET.COM yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.
EK-2
Yasaklı Ürünler Listesi 
 
Yasadışı Ürünler
•    Çalıntı mallar     
•    Kaçak ve ithalatı yasak ürünler 
•    Sahte para ve belgeler     
•    Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları 
•    Şifreli yayın çözücüler     
•    İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler 
•    Yasaklı kitap ve yayınlar     
 
İnsan sağlığına zararlı ürünler
•    Uyuşturucu maddeler     
•    Alkollü içecekler     
•    Tütün mamulleri, elektronik sigaralar ve elektronik sigaraların tamamlayıcı parçaları 

İlaçlar, tıbbi cihazlar ve diğer benzeri sağlık ürünleri
•    Reçeteli ve reçetesiz ilaçlar, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, homeopatik tıbbi ürünler, enteral beslenme ürünleri, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları
•    Tıbbi cihazlar (Diş macunu, diş protez bakım ürünleri, kondom, hasta altı bezi, inkontinans pedi, topikal uygulanan sıcak soğuk kompres, yara bandı, flaster, pamuk, ağız çalkalama suyu, nefes açıcı burun bantları hariç)
•    Numaralı gözlük camları ve numaralı lensler     
•    İşitme cihazları, ortopedik protez ve ortezleri 
•    Veteriner tıbbi ürünler     
•    Sağlık Bakanlığı tarafından satışı yasaklanmış ürünler (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan izin alınmaksızın sağlık beyanıyla satışa sunulan ürünler, zayıflama hapları, etken madde içeren ürünler, yasak cinsel ilaçlar vb.)
 
Silahlar, patlayıcı maddeler ve tehlike arz eden diğer ürünler 
•    Kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletler 
•    Ateşli silahlar
•    Yanıcı ve patlayıcı maddeler     
•    Biber gazı     
•    Elektroşok cihazları 
•    PCB (poliklorlu bifeniller) ve bunu içeren ürünler 
•    Amonyum Nitrat ve kütlece %28  ‘den daha fazla amonyum nitrattan gelen azot içeren gübreler 
 
Kanun ve mevzuat kapsamında satışı (veya internet üzerinden satışı) yasak veya denetime tabi olan ürünler
•    Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler     
•    Telsizler (Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (KET) Cihazları Hakkında Yönetmelik kapsamında kalan kısa mesafe erişimli alçak güçlü telsiz cihaz ve sistemler hariç)
•    Askeri teçhizat     
•    Resmi kıyafetler ve üniformalar 
•    Radar dedektörleri     
•    Airbag ve ekipmanları 
•    Emniyet kemeri adaptörü 
•    Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat 
•    Maymuncuk ve kilit açıcılar     
•    Şans oyunları biletleri     
•    Sertifikasız tohumlar 
•    Kültür ve tabiat varlıkları 
•    Madalya ve nişanlar     
 
Kişisel verilere ilişkin kuralları ihlal eder nitelikteki ürünler
•    Kişilik hakları     
•    Yüz fotoğrafı, isimler ve imzalar 
•    İnsan ve diğer canlı organları     
•    Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri 
•    Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları 

Fikri mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki ürünler
•    Telif hakkını haiz ürünler     
•    Lisanssız Oyunlar     
•    Sahte veya replika ürünler 
•    Seri numarası çıkarılmış, kopya ve bandrolsüz ürünler 
 
www.biipoşet.com üzerinden satışı yasak olan diğer ürünler
•    Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler 
•    Yönlendirme içeriği olan ürün ilanları     
•    Ürün özelliği taşımayan satışlar 
•    Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları 
•    Deneme Boyu / numune (tester) ve kutusuz veya teşhir ürünü olan parfüm ve sair kozmetik ürünleri 
•    Hisse senedi, tahvil, bono     
•    Pornografik içerikli malzemeler 
•    Casus kamera ve dinleme cihazları 
•    Canlı hayvanlar     

EK-3
Finansal ve Özel Çalışma Şartları 
İşbu Ek, [___/___/____] tarihinde imzalanmış olan, Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme")nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir. 
Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: 
Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: 
BİİPOŞET.COM, malın satış bedelini, malın tam ve zamanında tesliminin Alıcı'nın onayını ya da otomatik onay mekanizmasını takiben maksimum 15 gün sonra, kredi kartı tahsilat komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının aşağıda belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcı ‘ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcı ‘nın sorumluluğundadır. 
Satıcı Hesap Detayları: 
Hesap Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı: 
IBAN No: 
BANKA ADI VE ŞUBESİ:
Cayma Hakkı, Malın İadesi ve Geri Ödeme: 
Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma hakkına yönelik iade kargo bilgisi bildiriminin sisteme girilmesini ve/veya kendisine ulaşmasını takip eden "3 iş günü + 24 saat" içinde Alıcının talebini yerine getirmek ve/veya talebe göre aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçemeyecektir. Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, Olağan şartlarda Satıcı 'dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak BİİPOŞET.COM nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, anlaşmalı kargo firmasına ödenmiş olan satış ve iade aşamalarının tamamında, taşıma ve teslimat ücretleri söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcı ‘ya aynen yansıtılacaktır. 
Diğer Şartlar: 
Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı BİİPOŞET.COM, Sözleşme ‘yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı 'dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut hesabından mahsup edebilecektir. 
Satıcı, bu sözleşmeyle BİİPOŞET.COM 'ın Web sitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve BİİPOŞET.COM tarafından verilecek sair hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini bu sözleşmeyi imzalayarak peşinen kabul etmiş olur.
İşbu Ek, Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olup, Sözleşme şartlarına tabidir ve Sözleşme'nin feshiyle birlikte kendiliğinden son bulacaktır 

EK-4
Satış ve İlan Koşulları 
1.    Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2.    Satıcı, Sanal Mağaza ’sında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2  ‘de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi “nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı ‘nın EK-2  ‘de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı BİİPOŞET.COM ‘ye yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dâhil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.
3.    Satıcı, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Web sitesi ‘nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı ‘nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
4.    Satıcı, BİİPOŞET.COM ‘ın önceden yazılı rızası alınmaksızın Web sitesi ‘nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, BİİPOŞET.COM ‘a veya Alıcılar’a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
5.    Satıcı, Web sitesi ‘nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Web Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla BİİPOŞET.COM tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Web sitesi ‘ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
6.    Satıcı, Alıcılar ’la Web sitesi ‘nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, BİİPOŞET.COM ‘ın işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
7.    Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Web sitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. BİİPOŞET.COM, Satıcı ‘nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web sitesi ‘nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı ‘ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir. 
8.    Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. BİİPOŞET.COM tarafından Satıcı ‘nın herhangi bir ürün veya hizmeti hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, BİİPOŞET.COM ilgili ürün veya hizmeti Web sitesi ‘nden kaldırma hakkına sahiptir.
9.    Satıcı, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, BİİPOŞET.COM ‘ın iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda BİİPOŞET.COM ‘ın kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
10.    Satıcı, www.biipoşet.com markası başta olmak üzere BİİPOŞET.COM ‘ın ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dâhil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.  

 


.